Feiten en cijfers over onderwijs

Wereldwijd gaan 263 miljoen kinderen niet naar school. Maar wie zijn deze kinderen, waar komen ze vandaan en over wat voor onderwijs hebben we het eigenlijk? Hier lees je alle relevante feiten en cijfers over onderwijs en jongeren.

Van de 263 miljoen kinderen, zijn er bijna 64 miljoen die geen basisonderwijs volgen (primary school, 6-11 jaar oud). Er zijn 199 miljoen kinderen die geen middelbaar onderwijs (secondary school) volgen: 61 miljoen kinderen volgen geen lower secondary school (12-14 jaar oud) en 138 miljoen kinderen geen upper secondary school (15-17 jaar oud) (UNESCO, 2018).

Verandering over de jaren

De laatste jaren zien we dat over het algemeen steeds meer kinderen naar school gaan. Het percentage kinderen dat wereldwijd niet naar de basisschool (6-11 jaar oud) gaat is tussen 2000 en 2016 gedaald met 6%. (UNESCO, 2018). Ook wordt het gat tussen het aantal jongens en meisjes dat naar school gaat kleiner: dit  is van 6% naar 2% gedaald. Sinds 2007 is de vooruitgang in het aantal kinderen dat naar school gaat echter afgenomen. Hoewel bijna elk jaar het aantal kinderen dat naar niet school gaat juist afneemt, zagen we 2014 zelfs een toename van 1,7 miljoen in plaats van een afname. (UNICEF, 2019)

Bij kinderen op de middelbare school zien we nog meer vooruitgang. In lower secondary education (12-14 jaar oud) is het percentage kinderen dat niet naar school gaat tussen 2000 en 2016 met 9% gedaald. Het verschil tussen jongens en meisjes daalde van 5% naar 0%. Ook bij upper secondary school (15-17 jaar oud) is een daling te zien in het percentage kinderen dat niet naar school gaat: van 49% naar 36%, een daling van 13 procentpunt. Daarbij is ook het verschil tussen jongens en meisjes gedaald: van 7% naar 1%.

Onderwijs wereldwijd 2000-2016
Het percentage kinderen dat niet naar de basis- of middelbare school gaat is gedaald.

Bron: UNESCO, 2018

De cijfers dalen en de verschillen tussen jongens en meisjes worden kleiner. Dat is natuurlijk heel goed nieuws! Maar wanneer we inzoomen op regionaal of landelijk niveau, blijkt dat het dat het met name de westerse landen zijn die dit wereldwijde gemiddelde recht trekken. In de gebieden waar Plan International werkzaam is, liggen de percentages kinderen (en met name meisjes) die niet naar school gaan nog zorgwekkend hoog.

Landen in Sub-Sahara Afrika
Een overzicht van de regio’s zoals ze zijn ingedeeld voor de UNESCO Sustainable Development Goal.

Bron: UNESCO, 2018

Regionale verschillen

In percentages kinderen die niet naar school gaan, zitten grote verschillen in regio’s wereldwijd. Zo gaan bijna alle kinderen in welvarende landen naar de basisschool, terwijl in ontwikkelingslanden dit maar 80% is.

Dit gat wordt nog groter als de kinderen ouder zijn. Ook is er nog steeds een klein verschil te zien tussen het aantal meisjes dat onderwijs volgt en het aantal jongens. Het percentage meisjes tussen de 12 en 14 jaar dat in Sub-Sahara Afrika niet naar school gaat is 37%. Dit zijn één miljoen meisjes meer dan jongens die school missen in die regio! Ter vergelijking: in Europa en Noord-Amerika gaat slechts 1,7% van de meisjes van dezelfde leeftijd niet naar  school tegenover 1,9% van de jongens.

Voor meisjes tussen de 15 en 17 jaar liggen de percentages nog hoger. In Sub-Sahara Afrika ligt het percentage meisjes dat niet naar school gaat op 60%. Het aantal jongens is 7% lager. In Europa en Noord-Amerika gaan er iets meer jongens niet naar upper secondary school (6,8%) dan meisjes (6,3%). 60% van de jongeren tussen de 15 en 17 jaar in ontwikkelingslanden volgen geen upper secondary education tegenover 6% in westerse landen.

Al deze percentages zijn natuurlijk te hoog, maar uit onderzoek is gebleken dat onderwijs pas substantieel effect heeft vanaf de middelbare school (secondary school). In het basisonderwijs (leeftijd 6-10) leren kinderen namelijk de basisvaardigheden die nodig zijn om verder te leren. De kwaliteit hiervan is vaak niet goed en hindert meisjes in hun vervolgopleiding. Om voordelen uit onderwijs te halen, is het daarom van belang dat meisjes doorstromen naar de middelbare school. Er is dus nog een hoop werk te verrichten!

Lees ook: Oorzaken en gevolgen van het niet volgen van onderwijs
Kinderen die niet naar school gaan per SDG regio
In dit tabel zie je de percentages en aantallen kinderen dat school mist per schoolniveau (primary school, lower en upper secondary school).

Tabel: UNESCO, 2018. Voor een overzicht van cijfers per land, zie de UNESCO database

De voordelen van onderwijs voor meisjes

Wereldwijd rondt drie op de vier meisjes de lower secondary school (12-14 jaar) af. In lage-inkomenslanden is dit één op de drie meisjes (High Cost of Not Educating Girls, 2018). Onderwijs is belangrijk voor ieder kind, maar voor meisjes in het bijzonder. Een laag opleidingsniveau bij meisjes heeft namelijk niet alleen negatieve gevolgen voor henzelf, maar ook voor hun kinderen, familie, de gemeenschap en zelfs de hele maatschappij.

Een overzicht van het percentage dat meisjes potentieel meer kunnen verdienen als ze meer onderwijs hebben gevolgd. ‘Additional controls’ betekent dat er in het onderzoek rekenening is gehouden met locatie (stad of platteland) en de activiteit (landbouw, industrie, dienstverlening, etc.).

Bron: High Cost of Not Educating Girls, 2018

Hoe langer een meisje naar school gaat, hoe meer ze gaat verdienen. Dit is te zien in figuur 2 hierboven. Als ze basisonderwijs hebben gevolgd, verdienen vrouwen bijna 20% meer dan vrouwen zonder basisonderwijs. Middelbaar onderwijs (secondary education) zorgt ervoor dat vrouwen bijna twee keer zoveel gaan verdienen als vrouwen zonder opleiding. Als vrouwen ook nog gaan studeren (tertiary education) verdienen ze tot wel 323% meer dan vrouwen die helemaal geen scholing hebben genoten!

Hogere inkomsten leiden tot hogere levensstandaarden. Maar onderwijs heeft nog meer belangrijke voordelen. Zo kan het volgen van onderwijs onder andere leiden tot een vermindering van kindhuwelijken en tienerzwangerschappen en een verbetering van gezondheid van vrouwen en kinderen. Ook kan het ervoor zorgen dat meisjes beter voor zichzelf op kunnen komen en beter kunnen beslissen over hun eigen leven (High Cost of Not Educating Girls, 2018).

De voordelen van onderwijs voor meisjes
Een overzicht van de gevolgen van beter onderwijs voor meisjes.

Bron: High Cost of Not Educating Girls, 2018

Terug naar dossier 'Onderwijs'

Samen zorgen we dat meisjes naar school kunnen

Help je mee?

Doneer eenmalig € 5
 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.